fbpx

Certificatie-instellingen voor Asbest Deskundige

Alle info voor certificatie-instellingen

Enkel door de OVAM erkende certificatie-instellingen asbest kunnen de professionele asbestdeskundigen inventarisatie certificeren.
Het takenpakket van de certificatie-instellingen bestaat uit:

  • het organiseren van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte (al dan niet in samenwerking met externe partners);
  • het uitreiken, schorsen en opheffen van persoons- en procescertificaten (respectievelijk de geslaagde asbestdeskundige en het bedrijf waarvoor ze in dienst zijn);
  • het aanbieden van een eerstelijns helpdesk voor ondersteuning van aangesloten certificaathouders;
  • het waarborgen van de kwaliteitsvolle werking van de deskundigen, onder meer door:
  • het uitvoeren van desk- en veldcontroles (audits) van opgemaakte asbestattesten;
  • het beheren en opvolgen van de klachten over de werking van de aangesloten certificaathouders;
  • het sanctioneren indien nodig;
  • het organiseren van een jaarlijkse verplichte bijscholing en periodieke informatiedeling naar de aangesloten certificaathouders.
  • Ze doen dit alles op een onafhankelijke en onpartijdige manier.

Dit takenpakket is uitgebreider dan wat gangbaar is in andere certificatie-systemen. De certificatie-instelling krijgt hier naast een kwaliteits-controlerende ook een belangrijke coachende en ondersteunende rol.

Opleiding als Asbest Deskundige ( ADI)

De certificatie-instellingen asbest staan in voor de verplichte opleiding van de kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. De certificatie-instellingen zijn vrij om te bepalen hoe en met welke partners ze de opleiding organiseren.

Een kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet deze verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en daarna een examen adi afleggen. De verplichte opleiding omvat vooral de opmaak van een asbestinventaris conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webapplicatie van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. De opleiding bevat ook een praktijkgedeelte, met onder meer oefeningen rond het gebruik van de databank en praktijkoefeningen voor het correct nemen van monsters, vb. van leidingisolatie, etc. De opleidingen duren ongeveer 3 volle dagen.

De OVAM beheert de inhoud van het examen. Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder (IBEX) ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze.

Certificatie Asbest Instellingen

De certificatie-instellingen moeten op een onafhankelijke en onpartijdige manier persoons- en procescertificaten voor asbestdeskundigen inventarisatie uitreiken en opvolgen.

Enkel na het volgen van de verplichte opleiding bij een erkende certificatie-instelling en het slagen in het examen kunnen kandidaat asbestdeskundigen gecertificeerd worden. Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een onderneming aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door een erkende certificatie-instelling.

Kwaliteitsbewaking door toezicht en ondersteuning

De certificatie-instelling ziet via controles en audits toe op de kwaliteitsvolle opmaak van asbestattesten. Ze vormen ook het eerstelijns informatieloket voor de aangesloten certificaathouders en moeten beschikken over een informatiebeheersysteem voor de opvolging van hun certificaathouders.

De regels rond deze certificatie en de opvolging ervan vindt u terug in het certificatiereglement (gepubliceerd op 22 april 2022). De OVAM levert de erkenning als certificatie-instelling asbest af en ziet toe op de werking van de certificatie-instellingen asbest. De OVAM of een door de OVAM aangestelde onafhankelijke instantie controleert of de certificatie-instelling asbest haar taken kwaliteitsvol uitoefent.

Overzicht kandidaat certificatie-instellingen verplichte opleiding

Op de site van OVAM certificatie kan u raadplegen welke kandidaat certificatie-instellingen de verplichte opleiding zullen aanbieden. U kan hun contacteren als u zich wil inschrijven voor deze opleiding.

De OVAM is een traject gestart om met deze ondernemingen hun erkenningsdossier voor te bereiden. Deze ondernemingen hebben al aangetoond dat ze aan enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen. De erkenningsvoorwaarden zijn opgenomen in het certificatiereglement (gepubliceerd op 22 april 2022). Vanaf 27 april 2022 kunnen kandidaat certificatie-instellingen hun erkenningsdossier indienen.
De OVAM staat niet garant dat deze ondernemingen ook effectief een erkenningsaanvraag zullen indienen en/of effectief erkend zullen worden.

Bron: Ovam