fbpx

Vragen Asbest Attest Aanvragen

Heb je vragen over het asbestattest?

Vragen over een asbest attest aanvragen kan je hieronder terugvinden. Staat je vraag hier niet onder laat het ons gerust weten via het contact formulier.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat aantoont of er asbest in je woning zit, hoe je het veilig kan aanpakken en of je het moet verwijderen. Je hebt een asbestattest nodig als je een woning wilt verkopen die voor 2001 werd gebouwd. Het attest wordt gemaakt door een asbestdeskundige die je woning onderzoekt en stalen neemt. Het attest beschrijft ook welke maatregelen je moet nemen om het gebouw asbestveilig te maken, zoals het verwijderen, afdekken of isoleren van de asbesthoudende materialen. Je kunt op onze website meer informatie vinden over het asbestattest.

Asbest is een verzamelnaam voor een groep van natuurlijke mineralen die bestaan uit microscopisch kleine vezels. Deze vezels zijn sterk, flexibel, hittebestendig en goedkoop. Daarom werd asbest vroeger veel gebruikt in de bouw, de industrie en de scheepvaart. Asbest werd onder andere verwerkt in dakbedekking, isolatiemateriaal, vloertegels, golfplaten, remvoeringen en brandwerende kleding.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als de vezels loskomen en in de lucht terechtkomen. Als je deze vezels inademt, kunnen ze diep in je longen doordringen en daar schade aanrichten. Op lange termijn kan dit leiden tot ernstige ziektes, zoals asbestose, longkanker of mesothelioom (een kanker van het long- of buikvlies). Deze ziektes hebben een lange latentietijd, wat betekent dat ze pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest tot uiting komen.

Het risico op asbestziektes hangt af van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid, de duur en de frequentie van de blootstelling aan asbest, het type en de grootte van de asbestvezels, de tijd die verstrijkt sinds de eerste blootstelling en de leeftijd. Ook roken verhoogt het risico op longkanker door asbest.

Asbest is vooral schadelijk als het in een losse of beschadigde vorm voorkomt, zoals bij spuitasbest of bij het breken of boren van asbesthoudende materialen. Als het asbest vastzit in een ander materiaal en niet beschadigd is, zoals bij hechtgebonden asbestcement, is het risico op het vrijkomen van vezels veel kleiner. In dat geval is het beter om het asbest te laten zitten en niet te bewerken of te verwijderen.

Als je vermoedt dat er asbest in je woning zit, kun je het best een asbestattest aanvragen. Dit is een document dat aangeeft of er al dan niet asbest aanwezig is in je woning, wat de toestand ervan is en hoe je het veilig kunt beheren of verwijderen. Een asbestattest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) na een asbestinventarisatie door een gecertificeerde asbestdeskundige. Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van elke woning die voor 2001 werd gebouwd.

Vanaf 23/11/22 een asbestattest verplicht bij de verkoop van elk gebouw die voor 2001 is gebouwd. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar over een asbestattest beschikken.

De prijs is afhankelijk van de bebouwde oppervlakte van de te inventariseren inspectie zone, het bouwjaar en het aantal genomen stalen. De kostprijs van een asbestattest zal voornamelijk afhangen van het aantal monsternames. Hoe meer oudere verdachte materialen hoe duurder de kostprijs van een asbestattest.

Voor het finaliseren en aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro die los staat van het opmaken van een asbest attest. Alsook is er een retributie aan de Certificering Instelling (COPRO) per attest waar de deskundige is aangesloten.

Hoeveel kost een asbestattest? Je moet rekenen afhankelijk van het type woning tussen de € 350 – € 550 dit voor studio, appartement, rijwoningen, halfopen en open bebouwing. Voor een grotere gebouwen zoals kantoren en handelspanden zal dit op offerte aanvraag zijn. Voor een simpele garage kan dit al vanaf € 250 of een berging aan € 150.

Offerte aanvragen worden zo snel mogelijk beantwoord wanneer we zekerheid kunnen bieden dat de inspectie zelf spoedig kan worden uitgevoerd.

Een asbestdeskundige is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat de asbestdeskundige het materiaal dan als “asbestverdacht” opneemt in het asbestattest. De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat. Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal de asbestdeskundigen een monster willen nemen voor labo-analyse. Dat staat beschreven in het inspectieprotocol dat vastgelegd is in een ministerieel besluit. Doet de asbestdeskundige dit niet dan rapporteert hij/zij het materiaal als asbestverdacht (asbesthoudend).

Een andere asbestdeskundige stelt voor om geen monstername te doen? Hierdoor is er een goedkoop asbestattest die kan worden opgemaakt? Is dit verstandig? Antwoord hierin is heel duidelijk NEEN. Gevolg van een goedkoop asbestattest zonder monstername is dat alles asbesthoudend is! Wil dus zeggen een grote waarde vermindering van uw woonst (woning, appartement, gebouw)! Probeer uw woning dan maar te verkopen met een asbestattest waarin alles asbesthoudend is!

Komt deze waardevermindering heel goed uit bij een schenking. In eerste plaats zal u denken ja dit komt heel goed uit! Antwoord NEEN! Doe het niet want het goedkoop asbestattest zonder monstername zal je later duurder uitkomen. Dit omdat je enerzijds een volledige nieuwe controle dient uit te voeren en wat toen als asbesthoudend werd aangeduid moet je bewijzen op welke wijze je het asbesthoudend materiaal hebt verwijderd. Kan je dit niet omdat je dit eigenlijk toch niet-asbesthoudend was? Dan zal het uitkomen dat het eigenlijk de bedoeling was voor de waardevermindering en er fraude werd gepleegd? Of ga je als eigenaar toch de kosten dragen om alles te verwijderen als asbesthoudend materiaal en de bewijzen inleveren bij OVAM? (elke definitieve fiche blijft bestaan bij OVAM!) Toch even beter hierover nadenken en €50 – € 100 meer betalen voor de verplichte staalname.

In België zijn er verschillende experts die asbestinventarissen kunnen opstellen, afhankelijk van de situatie en het type gebouw. Voor gebouwen met een professioneel gebruik, zoals kantoren en bedrijfsgebouwen, dient een erkende asbestdeskundige of -labo de inventaris op te stellen. Voor particuliere woningen kan de inventaris door een erkende asbestdeskundige opgesteld worden, maar het mag ook door de eigenaar zelf opgemaakt worden als deze hiervoor voldoende kennis en ervaring heeft. Bij de verkoop van een woning is het verplicht om een asbestinventaris op te stellen, waarvoor opnieuw een erkende asbestdeskundige ingeschakeld moet worden. Voor gebouwen die gesloopt worden, is er dan weer een andere expert nodig: de sloopbeheerder tracimat. Hij stelt niet alleen een asbestinventaris op, maar maakt ook een sloopopvolgingsplan op om de afvalstoffen correct te laten verwerken.

Het verloop van een asbestinventaris is als volgt:

 1. U keurt de offerte goed per mail of digitale ondertekening. Alsook vult u het standaard opdrachten formulier van OVAM voor de opmaak van een asbest attest. Zonder dit formulier kan de deskundige het asbestattest niet officieel finaliseren.
 2. Vooronderzoek: Bezorg ons zoveel mogelijk informatie over de woning. Zoals een indelingsplan van het gebouw per verdiep. Facturen van renovatie werken zoals die van de keuken, badkamer, toilet, dakwerken, enz, …
 3. Inspectiebezoek: De ADI zal een bezoek ter plaatse doen om alle ruimte te inspecteren op welke bouwmaterialen er gebruikt zijn en eventueel inventariseren indien het asbesthoudend is of juist niet-asbesthoudend. Met alle ruimtes bedoelen we alle ruimtes, zoals kelder, zolder, garage, technische ruimtes, tuinhuizen, bijgebouwen, serres, duivenhok, … . Tijdens de inspectie wordt er verwacht dat alle ruimtes vrij en veilig toegankelijk zijn, anders zal er een vermelding zijn van een beperking van tijdelijke duur en is er kans dat er een 2de bezoek nodig is.
 4. Staalname: Om aanwezigheid van asbest uit te sluiten dienen er verplicht stalen worden genomen van o.a. pleister in muren en plafond, leidingisolatie, vloerzeilen, crepi, tegellijm, …
 5. Tijdens de inspectie zal de ADI tegelijk al enkele gegevens rechtstreeks ingeven in de databank van OVAM alsook foto’s nemen van de asbestverdachte bouwmaterialen en niet-verdachte bouwmaterialen.
 6. Opmaak asbestattest: Na de inspectie zullen de genomen stalen worden geregistreerd in een labo die erkend is door FOD voor de analyse van PLM op asbestvezels. Na het ontvangen van de resultaten van het erkend labo worden alle gegevens hiervan ingegeven in de databank van OVAM.
 7. Na de inspectie en het verwerken van de gegevens en de laboresultaten zal er een voorbeeldattest worden gegenereerd. Deze zal worden verzonden naar de eigenaar samen met de facturatie. Eens de facturatie is betaald zal de ADI het attest finaliseren bij OVAM en bezorgen aan de betrokken partijen (eigenaar, makelaar, notaris, bewindvoerder, …)
 8. Na het verkrijgen van het definitief asbestattest kijkt u best even na. Indien er nog iets moet worden gewijzigd dan heeft u hiervoor nog 30 dagen de tijd om dit te doen. Na die termijn moet er terug dezelfde retributie worden betaald.

Een asbestdeskundige Inventarisatie (ADI) is een persoon die gespecialiseerd is in het opsporen, identificeren en beoordelen van asbesthoudende materialen in gebouwen.

Een asbestdeskundige moet de volgende taken uitvoeren:

 • Een asbestinventarisatie uitvoeren: dit is een visuele inspectie van alle ruimtes in het gebouw om te kijken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, wat de toestand ervan is en hoe ze veilig kunnen worden beheerd of verwijderd. De asbestdeskundige moet ook stalen nemen van verdachte materialen voor analyse in een erkend laboratorium. De asbestdeskundige zal elk staalnamepunt veilig herstellen na de monsteropname.
 • Een asbestattest opmaken: dit is een document dat de resultaten van de asbestinventarisatie samenvat en aangeeft of het gebouw al dan niet asbestveilig is. Het attest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) na de asbestinventarisatie. Het attest beschrijft ook welke maatregelen de eigenaar of de gebruiker van het gebouw moet nemen om het asbestveilig te maken, zoals het verwijderen, afdekken of isoleren van de asbesthoudende materialen.
 • Advies en begeleiding geven: de asbestdeskundige moet de eigenaar of de gebruiker van het gebouw informeren en adviseren over de aanwezigheid en de risico’s van asbest, de wettelijke verplichtingen en de mogelijke oplossingen. De asbestdeskundige moet ook toezien op de correcte uitvoering van de asbestverwijdering of -beheer, indien nodig.

Gecertificeerde Asbestdeskundige

Een asbestdeskundige moet beschikken over een certificaat dat aantoont dat hij of zij voldoet aan de kwaliteits- en opleidingseisen die door OVAM zijn vastgelegd. Een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen vind je op de website van OVAM.

OVAM is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het is een overheidsdienst die instaat voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. OVAM zet zich in voor de vermindering, de kwaliteitsverbetering en de recyclage van afvalstoffen. OVAM geeft ook informatie en advies aan burgers, bedrijven en overheden over afvalverwerking en -beheer.

Wat asbest betreft, is OVAM verantwoordelijk voor het afleveren van het officiële asbestattest na een asbestinventarisatie. Ook de gegevens van de woning worden in de Asbestinventaris Database van OVAM verwerkt en bijgehouden na onze inspectie.

ADI staat voor gecertificeerd Asbest Deskundige Inventarisatie. Dit is een persoon die gespecialiseerd is in het opsporen, identificeren en beoordelen van asbesthoudende materialen in gebouwen. Een ADI-certificaat is verplicht voor iedereen die een asbestinventarisatie uitvoert. Dit is een vereiste om een geldig asbestattest te kunnen afleveren. Uiteraard werden ook de experts van Asbest Attest Aanvragen (Grond en Steen Invest) door OVAM gecertificeerd.

Als je geen asbestattest hebt, kun je in de problemen komen. Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van elke woning die voor 2001 werd gebouwd. Zonder asbestattest kun je de eigendomsoverdracht niet voltooien. Bovendien loop je het risico op boetes of sancties van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) als je de asbestregelgeving niet naleeft. Je brengt ook de gezondheid van jezelf en anderen in gevaar als je asbesthoudende materialen beschadigt of verwijdert zonder de nodige voorzorgsmaatregelen.

Daarom is het belangrijk om een asbestattest aan te vragen als je een woning wilt verkopen die voor 2001 werd gebouwd. Je kunt een asbestattest aanvragen via onze website of telefonisch. Wij zorgen ervoor dat er een gecertificeerde asbestdeskundige langskomt om je woning te inspecteren en het attest op te maken. Je kunt bij ons terecht voor de opmaak van een asbest attest over gans Vlaanderen.

Neen wij verwijderen zelf geen asbest, wij doen enkel een asbestinspectie.

Wat de werkwijze is van asbest attest aanvragen kan je op onze pagina terugvinden werkwijze asbestattest opmaak.

Tijdens de inspectie worden er heel wat foto’s genomen van de inspectie zone en alle ruimtes die een woning heeft. Het foto materiaal wordt voornamelijk gebruikt voor de opmaak van het asbestattest. Bij elke fiche die wordt gemaakt zal er minimaal één tot foto’s worden opgenomen. Ook om achteraf een goed beeld te hebben van de inspectie zone worden er meerdere foto’s genomen. Je moet rekenen dat een asbestdeskundige achteraf het verslag moet opmaken en toch nog even wil kijken waar hij is geweest. Het fotomateriaal zal enkel worden bewaard en/of worden gebruikt in het kader van de opmaak van een recent asbestattest. Op de foto’s moeten er zo weinig mogelijk privé gegevens opstaan. Wil dus zeggen geen fotokaders, dieren, auto’s, etc, … . Staan deze per ongelijk toch in het voorbeeldattest, laat het dan even weten.